OKRs FAQ

Những điều bạn muốn biết về việc thực hành tốt nhất cách thiết lập mục tiêu nhóm thông qua OKRs – Mục tiêu và kết quả then chốt.

Tăng hiệu quả của bạn bằng cách làm theo các phương pháp đã được áp dụng tại các công ty hàng đầu như Google, Twitter, Linkedin, Zynga, Sears và các công ty hàng đầu khác – Tất cả đều sử dụng phương pháp OKRs.

Khóa đào tạo OKRs

Trở nên thành thạo OKRs với khóa đào tạo 10 ngày này. Mỗi ngày chúng tôi gửi cho bạn một email với các thực tiễn tốt nhất của OKRs từ 1 trong 10 danh mục trên website này. Đọc thêm