OKRs FAQ

Mọi thứ bạn đã từng muốn biết về thực tiễn tốt nhất về thiết lập mục tiêu nhóm thông qua OKRs – Mục tiêu và kết quả chính.

Tăng hiệu quả của bạn bằng cách làm theo các phương pháp được sử dụng tại các công ty hàng đầu như Google, Twitter, Linkedin, Zynga, Sears và những người khác – tất cả người dùng OKRs.

Khóa đào tạo OKRs

Trở nên thành thạo OKRs với khóa đào tạo 10 ngày này. Mỗi ngày chúng tôi gửi cho bạn một email với các thực tiễn tốt nhất của OKRs từ 1 trong 10 danh mục trên website này. Đọc thêm