OKRs FAQ

PPP trong Check-in là gì: Kế hoạch, tiến độ, vấn đề?

PPP là một trong những phương pháp báo cáo hàng tuần dễ dàng nhất. Bạn có thể sử dụng quy trình xem xét hàng tuần này để báo cáo về các nhiệm vụ bạn làm để nâng cao OKRs của bạn.

Cũng như OKRs, Kết quả chính phải được cập nhật hàng tuần, PPP cho phép bạn đặt kế hoạch, ràng buộc các Kế hoạch của bạn với KR và khi bạn đã hoàn thành nhiệm vụ, bạn có thể cập nhật Kết quả chính của mình.

Báo cáo trạng thái hàng tuần bao gồm 3 câu hỏi khác nhau:

  • Plan – Kế hoạch. Bạn đang có kế hoạch gì? (Tương lai);
  • Progress – Tiến độ. Bạn đã làm gì (Quá khứ);
  • Problem – Vấn đề. Những vấn đề bạn đang phải đối mặt? (Hiện tại).

Mỗi tuần nhân viên trả lời những câu hỏi này (không cần viết các bài luận dài) và người quản lý có thể có được cái nhìn tổng quan về những gì diễn ra.

Check-in trong OKRs là cuộc họp 1:1 giữa quản lý và nhân viên, về OKRs của nhân viên. Để cuộc họp diễn ra hiệu quả, nhất thiết cần sử dụng PPP để đặt ra các câu hỏi và trả lời.

Để thuận tiện cho bạn, VNOKRs đã đưa PPP vào trong bảng check-in.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?