OKRs FAQ

Liên kết OKRs là gì?

Để có kết quả tốt nhất, các OKRs phải được liên kết với nhau, giống như các mắt xích.

Việc liên kết các OKRs sẽ giúp cho công ty:

  • Tập trung sức mạnh: OKRs của các cấp dưới hỗ trợ cho OKRs của cấp trên, khi đó, công ty của bạn sẽ giống như một kim tự tháp.
  • Loại bỏ việc dưa thừa: tất cả OKRs của mỗi cá nhân trong tập thể đều có ý nghĩa, phục vụ cho mục tiêu chung
  • Tăng cường sự phối hợp: các bộ phận phụ thuộc lẫn nhau cần biết công việc của nhau đang diễn ra như thế nào. Các trở ngại liên quan tới nhiều người/phòng ban sẽ nhanh chóng được xử lý.

Để đảm bảo tính liên kết, cần:

  1. OKRs toàn công ty cần được trong suốt, mọi người đều có thể nhìn thấy OKRs của người khác.
  2. Một OKRs bất kỳ cần nối với ít nhất 1 OKRs của cấp trên (gọi là OKRs “cha”).
  3. Khi OKRs của 2 người có sự phụ thuộc lẫn nhau, cần thể hiện các công việc liên quan trong cả 2 bộ OKRs.
  4. Với 1 dự án liên quan nhiều người, các KR có thể trở thành nhiệm vụ của từng người.
  5. OKRs cần đề cao trách nhiệm cá nhân, theo thời gian, sự hợp tác để hoàn thành mục tiêu cá nhân sẽ diễn ra.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email