OKRs FAQ

Ý nghĩa của OKRs là gì?

OKRs (Mục tiêu và kết quả then chốt) là một khung (công cụ) để xác định, chia sẻ, theo dõi các mục tiêu và kết quả then chốt. Nó đã được sử dụng bởi một số công ty lớn, bao gồm Google, LinkedIn, Twitter, Uber và Zynga.

O là Objective, nơi mà bạn muốn đến

KR là Key Results, đo lường các chỉ số cho thấy bạn đã đến được mục tiêu.

Ví dụ:

O: Hiểu về OKRs

  • KR1: Đọc hết sách Measure What Matter trong 10 ngày.
  • KR2: Ghi nhớ toàn bộ 50 câu hỏi & trả lời trên website HoidapOKRs.com
  • KR3: Tự mình viết ra note 10 trang giấy về OKRs
  • KR4: Kể về OKRs với 5 người đồng nghiệp

Giới thiệu kỹ hơn về OKRs có thể được tìm thấy ở đây.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?