OKRs FAQ

Một “kết quả chính” cần những yếu tố nào?

Kết quả chính đo lường quãng đường để đạt được mục tiêu của bạn. Nếu Mục tiêu là định tính thì Kết quả chính là định lượng cụ thể. Cách dễ hiểu nhất để đặt Kết quả chính là theo mô hình SMART.

SMART là một phương pháp đặt tiêu chí cho các nhiệm vụ. Các KR phải cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn. Các câu hỏi bạn cần đặt ra cho từng mục tiêu là:

Cụ thể: KR cần rõ ràng và dễ hiểu đối với mọi người
Đo lường được: cần có số đo, đo được và kiểm chứng được
Có thể đạt được: KR cần khó 1 chút, nhưng có thể đạt được
Có liên quan: KR này có giúp bạn đạt đượcmục tiêu?
Giới hạn thời gian: đặt ra mốc thời gian cụ thể

Ví dụ OKRs chưa tốt:

O: Xuất bản cuốn sách về OKRs

  • KR: Mỗi ngày viết 1 trang sách
  • KR: Chuẩn bị bản vẽ bìa
  • KR: Đặt in sách

O: Xuất bản cuốn sách về OKRs trong quý 3

  • KR: Mỗi ngày viết 4 trang sách trong 60 ngày
  • KR: Chuẩn bị bản vẽ xong trước 30/8
  • KR: Đặt in sách trước 15/9

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email