OKRs FAQ

Lợi ích của OKRs cho các nhà lãnh đạo là gì?

Đối với các nhà lãnh đạo và quản lý, lợi ích là:

  • Đưa ra quyết định sáng suốt hơn;
  • Khiến đội ngũ tập trung, tiết kiệm nguồn lực lãng phí;
  • Tăng năng suất làm việc tổng thể;
  • Nhanh chóng biết những gì xảy ra trong trong công ty;
  • Tránh những rủi ro ở mỗi cấp độ nhân sự trong quá trình thực hiện công việc để đạt mục tiêu
  • Quy chuẩn hóa công việc
  • Cơ chế phản hồi thông tin nhanh, nắm bắt thông tin kịp thời.
  • Đo lường sự hài lòng trong công việc;

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email