OKRs FAQ

Điều gì xảy ra nếu bạn có quá nhiều OKRs?

sCó quá nhiều OKR có nghĩa là, bạn sẽ không thể tập trung vào bất kỳ mục tiêu nào của mình hoặc một số nhiệm vụ hoàn toàn không được thực hiện.

Mục tiêu Kết quả chính trên mỗi mục tiêu Tổng KR
3 3 9
4 4 16
5 5 25

Nếu bạn sử dụng chu kỳ OKRs theo quý, bạn sẽ có 13 tuần để làm tất cả các KR trên. Hãy thử tưởng tượng với 25 KR, bạn sẽ cần trung bình … nửa tuần cho mỗi KR. Đó là điều bất khả thi.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?