OKRs FAQ

Làm thế nào để chọn phần mềm OKRs?

Ở quy mô nhỏ, bạn có thể sử dụng một mẫu excel làm công cụ theo dõi, triển khai OKRs.

Với quy mô từ 16 nhân sự trở lên, bạn cần xem xét việc sử dụng một phần mềm chuyên dụng cho OKRs, đảm bảo các yếu tố sau:

  1. Hệ thống tạo ra tính trong suốt, mọi người đều nhìn thấy OKRs của nhau.
  2. Mỗi OKRs cần có chủ sở hữu cụ thể, và chỉ 1 người duy nhất, cho dù đó là OKRs công ty, nhóm hay OKRs của một dự án.
  3. Có thể theo dõi tiến độ OKRs: sự thay đổi trong số liệu, các nội dung họp 1:1 (check-in), xem dữ liệu lịch sử.
  4. Có khả năng tạo ra kết nối: cấp dưới và cấp trên, ngang cấp.
  5. Báo cáo: giúp người quản lý nhanh chóng nhận ra các vấn đề.
  6. Khả năng mở rộng, bạn cần chuẩn bị cho tình huống công ty trở nên đông đúc hơn.
  7. CFRs: tính hợp các yếu tố của “người em song sinh với OKRs” là CFRs.
  8. Có hỗ trợ: hỗ trợ triển khai, hỗ trợ sử dụng.

Bạn có thể sử dụng VNOKRs – một công cụ miễn phí với nhóm nhỏ dưới 15 người để triển khai OKRs.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?