OKRs FAQ

Sách hay về OKRs

Cuốn sách bạn nên đọc nhất: Measure What Matter của John Doerr, bạn có thể mua bản tiếng Việt “Làm điều quan trọng” tại đây

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email