OKRs FAQ

Sách hay về OKRs

Cuốn sách bạn nên đọc nhất: Measure What Matter của John Doerr, bạn có thể mua bản tiếng Việt “Làm điều quan trọng” tại đây

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?