OKRs FAQ

Tôi có thể tìm thêm tài liệu OKRs ở đâu để đọc?

Có rất nhiều tài liệu có sẵn trên OKRs.

Có một số trang web sau để bạn tham khảo kiến thức về OKRs:

Nếu tiếng Anh bạn tốt, bạn có thể đọc thêm 1 số trang web sau:

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?