OKRs FAQ

Có kênh Youtube nào về OKRs không?

Bạn có thể xem một số kênh sau:

VNOKRs: https://www.youtube.com/vnokrs

Weekdone: https://www.youtube.com/weekdone

BetterWork: https://www.youtube.com/betterworks

Video về OKRs nổi tiếng nhất (của Google): https://www.youtube.com/watch?v=mJB83EZtAjc

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?