OKRs FAQ

Bạn nên sử dụng bao nhiêu cấp độ cho OKRs?

Sự phức tạp của hệ thống OKR của bạn phụ thuộc hoàn toàn vào quy mô công ty của bạn và số lượng OKR bạn cần.

Bạn sẽ thường nghe thấy OKRs Công ty, OKRs Nhóm và OKRs Cá nhân.

Tuy nhiên những cái tên đó gây ra sự hiểu nhầm. Mỗi OKRs cần có chủ sở hữu duy nhất. Nghĩa là sẽ không có “OKRs chung của một nhóm”. Chung đồng nghĩa với không có ai chịu trách nhiệm, là trách nhiệm tập thể.

  • OKRs Công ty – giám đốc là chủ sở hữu
  • OKRs Nhóm – trưởng nhóm là chủ sở hữu

Vì vậy thay vì hiểu OKRs như các cấp độ của một kim tự tháp, hãy coi OKRs là một hệ thống mà mỗi người sở hữu 1 bộ OKRs của riêng mình và chịu trách nhiệm với nó.

Một số công ty có thể quyết định rằng OKRs chỉ tồn tại ở cấp độ Giám đốc, Ban Giám đốc và Trưởng nhóm, không tồn tại ở cấp độ nhân viên.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?