OKRs FAQ

Làm cách nào để đặt số liệu cho Kết quả chính?

Kết quả chính đo lường bạn cần đi bao xa để đạt được mục tiêu. Mục tiêu là định tính, Kết quả chính sẽ thêm định lượng cho Mục tiêu. Cách dễ nhất để đặt Kết quả chính là theo mô hình SMART. SMART là một phương pháp đặt tiêu chí cho các nhiệm vụ bạn đặt. Các KR phải cụ thể, đo lường được, có thể đạt được, có liên quan và có thời hạn.

Các câu hỏi bạn cần đặt ra cho từng mục tiêu là:

  • Cụ thể: KR có được xác định rõ và dễ hiểu đối với mọi người không?
  • Đo lường được: bạn có thể đo lường thành công hay thất bại?
  • Có thể đạt được: thực tế có thể làm được không?
  • Có liên quan: KR này có quan trọng cho mục tiêu của bạn không?
  • Giới hạn thời gian: tôi đã thiết lập rõ ràng khi mục tiêu phải được đáp ứng chưa? Đối với OKRs thời gian này thường là một quý.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email