OKRs FAQ

OKRs nên công khai hay riêng tư?

OKRs về lý thuyết nên được trong suốt.

Sự trong suốt sẽ tạo ra động lực lớn trong toàn công ty. Nghiên cứu của đại học Harvard cho thấy nhân viên sẽ cảm thấy công việc của họ có ý nghĩa hơn khi họ biết được mục tiêu của công ty, nhóm và sự đóng góp của họ đối với các mục tiêu đó.

Sự trong suốt cũng tạo ra sự liên kết, phối hợp trong công việc khi mọi người đều có thể nhìn thấy OKRs của những người liên quan.

Tùy vào tính chất công việc của mỗi công ty, bạn có thể quyết định ẩn đi một số OKRs “nhạy cảm”.

Hãy nhớ, càng ít trong suốt, OKRs càng mất đi sức mạnh.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email