OKRs FAQ

OKRs hàng năm nên được sử dụng? Nếu vậy, khi nào và như thế nào?

Có 2 cách để nói về OKRs năm.

  1. OKRs năm chỉ dẫn cho OKRs quý: với cách này, công ty vẫn triển khai OKRs theo quý, tuy nhiên mỗi cuối năm, công ty sẽ đề ra OKRs của cả năm. Những chỉ tiêu như doanh số, số lượng khách hàng, các công việc lớn như Văn hóa Doanh nghiệp, tối ưu quy trình … được xác định là Mục tiêu quan trọng của năm. OKRs năm có vai trò dẫn dắt các OKRs quý.
  2. OKRs năm mà không có OKRs quý: okrs có chu kỳ tùy ý do mỗi tổ chức tự lựa chọn. Bạn có thể thực hiện OKRs năm nếu thấy phù hợp, mà không cần OKRs quý. Chỉ cần nhớ rằng theo dõi sát tiến độ thực hiện OKRs, tốt nhất là hàng tuần.

Cần một công cụ trực tuyến đơn giản cho OKRs?

Share on facebook
Share on twitter
Share on linkedin
Share on google
Share on email